Nederlânske flagge
Nederlands

Fryske flagge
Frysk

menu

naam

Wolkom

foto   foto   foto
(klik op in foto foar in fergrutting)

Táncház is in ynternasjonale folksdûnsferieniging yn It Hearrenfean.


Táncház is it Hongaarske wurd foar dûnshûs of dûnsfeest.
De ferieniging is oprjochte yn jannewaris 1979 en bestiet no dus al in goede 40 jier!
Op ûntspande wize wurde de dûnsen oanleard. Dit alles ûnder deskundige lieding.
Wy leare dûnsen út West- en East-Europa, Israël, Grikelân, Amearika, Ruslân ensfh.
Stadige, flugge dûnsen, kring-, peare- en solodûnsen foar begjinners en trochsetters wikselje inoar ôf.

Meidwaan

Jo binne fan herte wolkom om del te kommen om te sjen en mei te dwaan! As jo meidûnsje wolle, kinne jo dit alhiel frijbliuwend twa jûnen dwaan.

Wannear

Wy dûnsje elke tongersdei fan 19.30–21.30 oere. Under it kertier pauze drinke wy meiinoar tee.
Us lessen hâlde wy yn it gymlokaal by de Van Maasdijkskoalle oan de Van Bijma Thoe Kingmawei 1 (by it sikehûs Tjongerschans) yn It Hearrenfean.
Yn de gymnastykseal mei allinnich mei dûns- of gymskuon rûn wurde.
It dûnsjen is op eigen risiko.

Oanmelde

Lit it ús tefoaren witte as jo in kear komme wolle te sjen. Oanmelde kin mei it kontaktformulier of troch it stjoeren fan in e-mail nei info@tanchazheerenveen.nl, of nim telefoanysk kontakt op mei Anneke Boxman, tel.nr. 0513-623066.
Dus kom ris del op de tongersdeitejûn!

flyer

Notear alfêst yn dyn aginda:

tongersdei 10 septimber 2020, 19.30-21.30 oere:

Iepen jûn

Ald, jong (fan 16 jier ôf), man, frou, allinnich of in pear; eltsenien is wolkom.
Op dizze iepen jûn giet it der om dat besikers ûntspand en plezierich kennis meitsje mei de ferieniging en de ferskillende dûnsen.
Soargje leafst foar skuon dy 't foar in gymseal geskikt binne.
Op in ferieniging lykas dizze binne froulju gewoanlik yn de mearderheid; manlju wurde dan ek fan herte útnoadige.
Foar mear ynformaasje kin kontakt opnommen wurde mei Anneke Boxman fia telefoannûmer 0513‑623066.

foto   foto   foto
(klik op in foto foar in fergrutting)

footer1

footer2

Lêste wiziging: 17 maaie 2020