menu

Nederlandse vlag

Nederlands

namme

Oanmeldingsformulier

Logo Tanchaz Ik wol lid wurde fan Táncház.
Foar- en efternamme:
Adres:
Postkoade, wenplak:
Telefoan:
Bertedatum:
E-mailadres:
 

- De kontribúsje bedraacht € 135 per jier.
- IBAN: NL 54 SNSB 0853 8156 90 t.n.f. A.S. Koopmans
- Bij oanmelding ferbynst do dy foar in jier.