menu

Nederlânske flagge
Nederlands

Fryske flagge
Frysk

namme

Kontakt

foto   foto   foto
(klik op in foto foar in fergrutting)

Us lessen hâlde wy yn it gymlokaal fan de Van Maasdijkskoalle oan de Van Bijma Thoe Kingmawei 1 (by it sikehûs Tjongerschans) yn it Hearrenfean.

(Klik op de plattegrûn foar in fergrutting.)

plattegrond

Dyn reaksje of fraach

Brûk dit e-mailformulier (of stjoer in gewoane mail nei info@tanchazheerenveen.nl).

 

Website:
Namme:
E-mailadres:
Underwerp:
Reaksje of fraach:
 

Oan-/ôfmelding

Do kinst dit oanmeldingsformulier brûke om dy op te jaan as lid.  >>

En dit ômeldingsformulier om dyn lidmaatskip op te sizzen.  >>
(Opsizze foar seizoen 2020-2021 graach foar 1 april 2020.)

Links

Faaks ek nijsgjirrich om ris te besjen:

Oare ferienigingen yn it noarden dy 't harren rjochtsje op ynternasjonale dûns:

Moravač, Stienwyk  |  Debka, It Swol  |  Volksdansvereniging Leeuwarden  |  Ierske dûnsskoalle Keltisch Dansje, Ljouwert  |  Boalsert, Ysbrechtum, showgroep Yduna  |  Flot & Fleurich, De Gerdyk  |  Drachda, Drachten  |  Teu, Grins  |  Trianthella, Assen  |  Eurychoros, Emmen

Folkloristyske dûnsgroepen:

Tjonger Skotsploech, It Hearrenfean  |  Snitser Skotsploech  |  Boalserter Skotsploech  |  Folkloristyske sjong- en dûnsgroep Aald Hielpen, Hylpen  |  Ljouwerter Skotsploech  |  Eastergoa Skotsers Burgum  |  Dockumer Skotsploech  |  Folkloristyske Dûnsgroep De Amelanders, It Amelân

Suggestjes foar nije links binne altyd wolkom by de behearder fan dizze webside!

foto       foto       foto

footer1

footer2