menu

Nederlandse vlag

Nederlands

namme

Kontakt

foto   foto   foto
(klik op in foto foar in fergrutting)

 • Foarsitter: Griet Bos
 • Ponghâlder: Betsie Koopmans
  Tel.nr. 0566-842474 / 06-20440673
 • Skriuwer: Anke van den Oudenalder
  Tel.nr. 0513-623017
 • Bestjoersleden:
  Anneke Boxman
  Tel.nr. 0513-623066
 • Klaas van der Wey
  Tel.nr. 0513-843068
 • Dûnslieding: Annemarie Gunther
  Tel.nr. 0513-671470
 • Webstee: Sjoerd Hiemstra
Facebook   Us Facebook-pagina.

Us lessen hâlde wy yn it gymlokaal fan de Van Maasdijkskoalle oan de Van Bijma Thoe Kingmawei 1
(by it sikehûs Tjongerschans) yn It Hearrenfean.

Klik op de plattegrûn foar in fergrutting of sjoch op dizze kaart.

plattegrond

Fragen, opmerkingen, suggestjes?

Kontaktformulier
Website:
Namme:
E-mailadres:
Underwerp:
Dyn fraach,
opmerking,
suggestje
of wat dan ek:
  Kaartje

Om de spam-robots te ferrifeljen, noch in kontrolefraach.

Hokker provinsje sjochst op it kaartsje hjirneist?
(Fryske of Nederlânske namme)

 
 

Oan-/ôfmelding

Dit oanmeldingsformulier kinst brûke om dy op te jaan as lid.  >>

En dit ôfmeldingsformulier om dyn lidmaatskip op te sizzen.  >>
(Opsizze foar seizoen 2023-2024 graach foar 1 april 2023.)

Links

Faaks ek nijsgjirrich om ris te besjen:

Oare ferienigingen yn it noarden dy 't harren rjochtsje op ynternasjonale dûns:

Moravač, Stienwyk  |  Debka, It Swol  |  Volksdansvereniging Leeuwarden  |  Ierske dûnsskoalle Keltisch Dansje, Ljouwert  |  Boalsert, Ysbrechtum, showgroep Yduna  |  Flot & Fleurich, De Gerdyk  |  Drachda, Drachten  |  Teu, Grins  |  Trianthella, Assen  |  Eurychoros, Emmen

Folkloristyske dûnsgroepen:

Tjonger Skotsploech, Nijhoarne  |  Snitser Skotsploech  |  Folkloristyske sjong- en dûnsgroep Aald Hielpen, Hylpen  |  Eastergoa Skotsers Burgum  |  Dockumer Skotsploech  |  Folkloristyske Dûnsgroep De Amelanders, It Amelân

Update april 2022: Folkloristyske Dûnsgroep De Amelanders is opholden te bestean, sa't te lêzen falt op harren Facebookpagina.

Suggestjes foar nije links binne altyd wolkom by de fan dizze webside!

foto       foto       foto

footer1

footer2