menu

Nederlandse vlag

Nederlands

namme

Kontakt

foto   foto   foto
(klik op in foto foar in fergrutting)

Facebook

Us lessen hâlde wy yn it gymlokaal fan de Van Maasdijkskoalle oan de Van Bijma Thoe Kingmawei 1 (by it sikehûs Tjongerschans) yn It Hearrenfean.

Klik op de plattegrûn foar in fergrutting of sjoch op dizze kaart.

plattegrond

Fragen, opmerkingen, suggestjes?

Kontaktformulier
Website:
Namme:
E-mailadres:
Underwerp:
Dyn fraach,
opmerking,
suggestje
of wat dan ek:
  Meneer De Uil

Om de foaral bûtenlânske spammers te ferrifeljen, noch in kontrolefraach.

Hoe hjitte de bekende berne-tv-searje wêr 't Meneer De Uil ferslach die fan it deistige barren yn it Grote Dierenbos?

De ...... (14 letters)
 

Oan-/ôfmelding

Do kinst dit oanmeldingsformulier brûke om dy op te jaan as lid.  >>

En dit ôfmeldingsformulier om dyn lidmaatskip op te sizzen.  >>
(Opsizze foar seizoen 2022-2023 graach foar 1 april 2022.)

Links

Faaks ek nijsgjirrich om ris te besjen:

Oare ferienigingen yn it noarden dy 't harren rjochtsje op ynternasjonale dûns:

Moravač, Stienwyk  |  Debka, It Swol  |  Volksdansvereniging Leeuwarden  |  Ierske dûnsskoalle Keltisch Dansje, Ljouwert  |  Boalsert, Ysbrechtum, showgroep Yduna  |  Flot & Fleurich, De Gerdyk  |  Drachda, Drachten  |  Teu, Grins  |  Trianthella, Assen  |  Eurychoros, Emmen

Folkloristyske dûnsgroepen:

Tjonger Skotsploech, Nijhoarne  |  Ljouwerter Skotsploech  |  Snitser Skotsploech  |  Folkloristyske sjong- en dûnsgroep Aald Hielpen, Hylpen  |  Eastergoa Skotsers Burgum  |  Dockumer Skotsploech  |  Folkloristyske Dûnsgroep De Amelanders, It Amelân

Suggestjes foar nije links binne altyd wolkom by de fan dizze webside!

foto       foto       foto

footer1

footer2