menu

Nederlandse vlag

Nederlands

namme

Kontakt

foto   foto   foto
(klik op in foto foar in fergrutting)

 • Skriuwer: Anke van den Oudenalder
  Tel.nr. 0513 623017
 • Ponghâlder: Betsie Koopmans
  Tel.nr. 06 20440673
 • Bestjoersleden:
  Femke de Jong
  Tel.nr. 0566 652098 / 06 10936924
 • Tiny Oosterman
  Tel.nr. 06 10518954
 • Kontaktpersoan:
  Anneke Boxman
  Tel.nr. 0513 623066
 • Dûnslieding: Willy Pleister
 • Webstee: Sjoerd Hiemstra
  Foar fragen, suggestjes ensfh. oer de webside:
Facebook   Us Facebook-pagina.

Us lessen hâlde wy yn it gymlokaal fan de Van Maasdijkskoalle oan de Van Bijma Thoe Kingmawei 1
(by it sikehûs Tjongerschans) yn It Hearrenfean.

Klik op de plattegrûn foar in fergrutting of sjoch op dizze kaart.

plattegrond

Fragen, opmerkingen, suggestjes?

Kontaktformulier
Website:
Namme:
E-mailadres:
Underwerp:
Dyn fraach,
opmerking,
suggestje
of wat dan ek:
  Kaartje

Om de spam-automaten te ferrifeljen, noch in kontrolefraach.

Hokker provinsje sjochst op it kaartsje hjirneist?
(Fryske of Nederlânske namme)

 
 

Faaks ek nijsgjirrich om ris te besjen:

Oare ferienigingen yn it noarden dy 't harren rjochtsje op ynternasjonale dûns:

Moravač, Stienwyk  |  Debka, It Swol  |  Volksdansvereniging Leeuwarden  |  Ierske dûnsskoalle Keltisch Dansje, Ljouwert  |  Flot & Fleurich, De Gerdyk  |  Drachda, Drachten  |  Teu, Grins  |  Dansgroep Trianthella, Assen  |  Eurychoros, Emmen

Folkloristyske dûnsgroepen:

Tjonger Skotsploech, Nijhoarne  |  Folkloristyske sjong- en dûnsgroep Aald Hielpen, Hylpen  |  Snitser Skotsploech  |  Eastergoa Skotsers Burgum  |  Dockumer Skotsploech

Suggestjes foar nije links binne altyd wolkom by de fan dizze webside!

foto       foto       foto

footer1

footer2