Nederlânske flagge
Nederlands

Fryske flagge
Frysk

menu

namme

Aktueel

Dûnseveneminten yn de regio

Tip

Al hat it mar foar in part wat mei dûnsjen te krijen, der binne ûnder leafhawwers fan folkloare in protte fans te finen fan de Britske folk-rockband Steeleye Span, dy 't al 50 jier bestiet en tegearre mei Fairport Convention it gesicht wie van it oplibjen fan de tradysjonele en eigentiidske folkmuzyk yn de ôfrûne fyftich jier.

Op tongersdei 14 novimber 2019 yn Hedon, it Swol (Zwolle) in frij unike kâns om in konsert by te wenjen. Dêrnei binne der yn ús lân noch 3 optredens: 15 nov. Tilburg, 16 nov. Hoofddorp, 17 nov. De Haach.

Kaarten   |   steeleyespan.org.uk   |   Fansite

Weromsjen op ús jubileum

Op 2 febrewaris 2019 fierden wy ús 40-jierrich jubileum.

It wie in prachtich feest wêr 't wy allegearre mei in protte nocht op weromsjen kinne.

It gâns tariedende wurk, mei in hiele protte wille en entûsiasme dien, soarge foar in hiel ûntspande jûn, dêr 't eltsenien folop genietsje koe.

Almei tank sij it entûsiaste spyljen fan orkest "Op Streek", de noflike meiwurking fan restaurant "De Koningshof", "Boonstra Bakkerij Heerenveen" en "Oenema Naaimachines" hawwe wy dit feest mooglik meitsje kinnen.

Wy wolle eltsenien dy 't in stientsje bydroegen hat oan ús prachtige jubileum hiel hertlik tankje!

De jubileumkommisje

Táncház yn de media

40-jierrich jubileumbal yn Hea!

Logo Omrop Fryslân Omrop Fryslân, 13 febrewaris 2019


'Volksdansen uit oubollige sfeer'

Heerenveense Courant, 16 jannewaris 2019

Iepenje/download as pdf

footer2