menu

namme

Aktueel

Illustratie

De yllustraasje komt foar yn de striprige 'Op weg naar Compostella', diel 2 fan 4, fan de Frânsk-Belgyske striptekener Jean-Claude Servais.

Argyf

Logo Omrop Fryslân Omrop Fryslân, 13 febrewaris 2019

'Volksdansen uit oubollige sfeer'

Iepenje/download as pdf

Op 2 febrewaris 2019 fierden wy ús 40-jierrich jubileum.

It wie in prachtich feest wêr 't wy allegearre mei in protte nocht op weromsjen kinne.

It gâns tariedende wurk, mei in hiele protte wille en entûsiasme dien, soarge foar in hiel ûntspande jûn, dêr 't eltsenien folop genietsje koe.

Almei tank sij it entûsiaste spyljen fan orkest "Op Streek", de noflike meiwurking fan restaurant "De Koningshof", "Boonstra Bakkerij Heerenveen" en "Oenema Naaimachines" hawwe wy dit feest mooglik meitsje kinnen.

Wy wolle eltsenien dy 't in stientsje bydroegen hat oan ús prachtige jubileum hiel hertlik tankje!

De jubileumkommisje

footer2