menu

namme

Dûnsjûn & dûnsaginda

foto   foto   foto
(klik op in foto foar in fergrutting)

Dûnsjûn

Begjinners en dûnsers dy't al mear ûnderfining hawwe dûnsje mei elkoar. Oan it begjin fan it nije seizoen wurdt der ekstra oandacht bestege oan it learen fan passen en figuren. Ofwikseljend wurde der ienfâldige en muoilike dûnsen dien, sadat sawol de begjinners as dejingen dy't al langer dûnsje plezier oan de dûnsjûnen belibje. Om ûngefear healwei njoggenen hâlde wy in koarte teepauze.


Dûnsaginda seizoen 2022-2023

Wy dûnsje op de tongersdeitejûn. De lessen binne fan 19.30 oant 21.30 oere.
Dit mei achtslaan fan ûndersteande data:

  •   1 septimber: Earste dûnsjûn
  • 20 oktober: Gjin les y.f.m. hjerstfakânsje
  •   3 novimber: Lede-/jiergearkomste; oant 22.00 oere
  • 17 novimber: Tema-jûn; oant 22.00 oere
  • 22 desimber: Krystbal
  • 29 desimber en 5 jannewaris: Gjin les y.f.m. krystfakânsje
  • 2 maart: Gjin les y.f.m. foarjiersfakânsje
  • 16 maart: Maitiidsbal/tema-jûn; oant 22.00 oere
  • 20 april: Lêste les fan it seizoen.

De start fan it seizoen is yn 'e regel medio septimber, en it rint troch oant medio april.
De kontribúsje foar in jier komt op € 135,–.
Elts seizoen organiseare wy ien of meardere spesjale jûnen. Op sa'n spesjale jûn wurdt oan de hân fan in bepaald tema ekstra oandacht bestege oan folkloare, muzyk, sang en net te ferjitten hapkes en drankjes.
Ienkear yn 't jier, ûnder in dûnsles yn novimber, hâlde wy de algemiene ledegearkomste. Nei ôfrin geane wy wer dûnsjen. As it nedich is, skriuwe wy in ekstra ledegearkomste út.


Oersjoch fan de dûnsen

Om in yndruk te jaan hokker dûnsen wy allegearre dogge, in list fan de dûnsen fan de ôfrûne twa seizoenen.
Fan elke dûns binne wol fideo's te finen, almeast op YouTube.

2021-2022
Ajšino oro – Albaanje
Aoleanul Fundu Pǎralui – Roemeenje
Arnautsko oro – Bulgarije
Ashun daje mori – Roma
Gaitanáki Rhódou – Grikelân
Hajde roatǎ mǎi flǎcǎ – Roemeenje
Hora Fetelor – Roemeenje
Hora mână de la Sadova – Roemeenje
Ja da Kalinushka – Ruslân
Kapuvari verbunc – Hongarije
Lashir lecha – Israël
Otkoga – Bulgarije
Pivna Jacoda – Ruslân
Pravo Rodopsko oro – Bulgarije
Seyu raassevayu – Ruslân
Şchioapa de la Vereşti – Roemeenje
Siriul – Roemeenje
Starodavny – Tsjechje
Tsamikos – Grikelân
Tu Romnie – sigeuner
Veselinovo oro – Bulgarije
Vosle sadu – Ruslân
Vrni še vrni – Masedoanje
2019-2020
Ani Eshtage'a – Israël
Aoleanul de la Fundu Pǎralui –
   Roemeenje
Armstrong's Waltz – Ingelân
Ciča Obrenovo Kolo – Servje
Dos amantes – Israël
Heyamo – Turkije
Hopa Horunu – Turkije
Hora de mână de la Sadova –
   Roemeenje
Hora Fetelor – Roemeenje
Joc de Leagane (Cradle Dance) –
   Roemeenje
Katonti – Israël
Knit the pockey – Skotlân
Laila, laila – Israël
Otkoga – Bulgarije
Pembe – Masedoanje
Pivna Jacoda – Ruslân
Poydyom Miliy – Ruslân
Pravo Rodopsko Horo – Bulgarije
Serez – Servje
Sirto – Bulgarije
Starodavny – Tsjechje/Slowakije
Svatovka – Servje
Taï taï – Grikelân
Tsamikos – Grikelân
Vajta n'Elbasan – Albaanje
Valle Pogonishte – Albaanje
Veselinovo oro – Bulgarije

foto   foto   foto
(klik op in foto foar in fergrutting)

footer1

footer2