menu

namme

Dûnsjûn & dûnsaginda

foto   foto   foto
(klik op in foto foar in fergrutting)

Dûnsjûn

Begjinners en dûnsers dy't al mear ûnderfining hawwe dûnsje mei elkoar. Oan it begjin fan it nije seizoen wurdt der ekstra oandacht bestege oan it learen fan passen en figuren. Ofwikseljend wurde der ienfâldige en muoilike dûnsen dien, sadat sawol de begjinners as dejingen dy't al langer dûnsje plezier oan de dûnsjûnen belibje. Om ûngefear healwei njoggenen hâlde wy in koarte teepauze.


Dûnsaginda seizoen 2021-2022

N.B. Under foarbehâld fan de corona-maatregels dy't op dat stuit jilde.

Wy dûnsje op de tongersdeitejûn. De lessen binne fan 19.30 oant 21.30 oere.
Dit mei achtslaan fan ûndersteande data:

 •   2 septimber: Earste dûnsjûn
 • 21 oktober: Gjin les y.f.m. hjerstfakânsje
 •   4 novimber: Lede-/jiergearkomste; oant 22.00 oere
 • 18 novimber: Iepen tema-jûn
     In hommaazje oan sjongster Marjolijne Rommerts silger
 • 23 desimber: Krystbal
 • 30 desimber en 6 jannewaris: Gjin les y.f.m. krystfakânsje
 • 24 febrewaris: Gjin les y.f.m. foarjiersfakânsje
 • 17 maart: Iepen foarjiersbal/tema-jûn
 • 21 april: Lêste les fan it seizoen.

De start fan it seizoen is yn 'e regel medio septimber, en it rint troch oant medio april.
De kontribúsje foar in jier komt op € 135,–.
Elts seizoen organiseare wy ien of meardere spesjale jûnen. Op sa'n spesjale jûn wurdt oan de hân fan in bepaald tema ekstra oandacht bestege oan folkloare, muzyk, sang en net te ferjitten hapkes en drankjes.
Ienkear yn 't jier, ûnder in dûnsles yn novimber, hâlde wy de algemiene ledegearkomste. Nei ôfrin geane wy wer dûnsjen. As it nedich is, skriuwe wy in ekstra ledegearkomste út.


Oersjoch fan de dûnsen

Om in yndruk te jaan hokker dûnsen wy allegearre dogge, in list fan de dûnsen fan de ôfrûne twa seizoenen.
Fan elke dûns binne wol fideo's te finen, almeast op YouTube.

2019-2020
Ani Eshtage'a – Israël
Aoleanul de la Fundu Pǎralui –
   Roemeenje
Armstrong's Waltz – Ingelân
Ciča Obrenovo Kolo – Servje
Dos amantes – Israël
Heyamo – Turkije
Hopa Horunu – Turkije
Hora de mână de la Sadova –
   Roemeenje
Hora Fetelor – Roemeenje
Joc de Leagane (Cradle Dance) –
   Roemeenje
Katonti – Israël
Knit the pockey – Skotlân
Laila, laila – Israël
Otkoga – Bulgarije
Pembe – Masedoanje
Pivna Jacoda – Ruslân
Poydyom Miliy – Ruslân
Pravo Rodopsko Horo – Bulgarije
Serez – Servje
Sirto – Bulgarije
Starodavny – Tsjechje/Slowakije
Svatovka – Servje
Taï taï – Grikelân
Tsamikos – Grikelân
Vajta n'Elbasan – Albaanje
Valle Pogonishte – Albaanje
Veselinovo oro – Bulgarije
2018-2019
Aoleanul de la Fundu Pǎralui –
   Roemeenje
Boi malka – Israël
Dos amantes – Israël
Half Hanniken – Ingelân
Hopa horunu – Turkije
Hora de la Poiana – Roemeenje
Idam ne idam – Bulgarije
Katonti – Israël
Klezmer – Israël
Laila, laila – Israël
Levi Jackson rag – USA
Merengue – Dominikaanske Republyk
Milin Turki – Frankryk, Bretonsk
Pembe – Servje
Poydyom Miliy – Ruslân
Scottish d'Allasac – Frankryk, Elzas
Sirto – Bulgarije
Slaunch to Donegal – USA
Somogyi karikazo – Hongarije
The Indian Princess – Ingelân
Vajta n'Elbasan – Albaanje
Valle Kosovare – Albaanje
Valle Pogonishte – Albaanje
Vleegerd – Nederlân

foto   foto   foto
(klik op in foto foar in fergrutting)

footer1

footer2