Nederlânske flagge
Nederlands

Fryske flagge
Frysk

menu

namme

Aktueel

40-jierrich jubileum Táncház
Oprop oan âld-leden en belangstellenden

Op sneon 2 febrewaris 2019 fiert Táncház har 40-jierrich jubileum.
Wy noegje âld-leden en oare belangstellenden út om dit mei ús te fieren.

Hawwe jo belangstelling, meld jo dan oan op info@tanchazheerenveen.nl.
As it programma fan de dei bekend is, sille wy jo ynformeare.

Wy hoopje in soad dûnsleafhawwers te begroetsjen.

Ut namme fan de jubileumkommisje,
Ingeborg Nyqvist, foars.

Uitnodiging

footer2